Guide To Phrase Translation From English to Sesotho (Lesotho)

english to sesotho

Guide To Phrase Translation From English to Sesotho (Lesotho)

Lesotho is completely landlocked, and totally engulfed by South Africa. The country is notably mountainous, with most of the landscape towering almost 2000 metres above sea level.

This list of phrases and their Sesotho Translations will guide you when taking a trip to Lesotho.

If you happen to have friends or family planning such a trip, please share this with them.

 

EmergencyMaemo a Tshohanyetso
Help!Thuso!
I need your help.Ke hloka thuso ya hao.
Police!Sepolesa!
Stop!Ema!
Watch out!Hlokomela!
Go away!Tsamaya!
Let me go!Ntumelle ke tsamaye!
Where are we going?Re ya kae?
I need a lawyer.Ke hloka mmuelli wa molao.
Can I use your phone / computer?Na nka sebedisa mohala / khomphutha ya hao?
Call the police /a doctor/ an ambulance!Letsetsa mapolesa / ngaka / ambulanse!
Stop! Thief!Ema! Leshodu!
Leave me alone.Ntlohele.
I’m hurt!Ke utlwile bohloko!
I need a doctor.Ke hloka ngaka.
I’m sick.Ke a kula.
I’ve been injured.Ke lemetse.
I’m lost.Ha ke utlwisise
I lost my bag.Ke lahlehetswe ke mokotlana wa ka.
I lost my wallet.Ke lahlehetswe ke mokotlana wa ka wa tjhelete.

 

Small talkPuo e bonolo ya moqoqo
HelloDumela
Good afternoonDumela
How are you?O phela jwang?
How old are you?O na le dilemo tse kae?
What do you do for a living?O etsa eng ho iphedisa?
What are your hobbies?Ke dintho dife tseo o itlosang bodutu ka tsona?
I am fineKe phela hantle
I am sickKe a kula
My name is…Lebitso la ka ke…
This is my friend / father / mother / son / daughterEnwa ke motswalle / ntate / Mme / mora / moradi wa ka
What is this / that?Ke eng sena / sane?
I am pleased to meet youKe thabela ho o bona
I am _ years oldKe na le dilemo tse _
See you laterRe tla bonana ha morao
GoodbyeSala hantle
Good nightRobala hantle
Where is the restroom?Matlwana a hokae?
I understand / I do not understandKe a utlwisisa / ha ke utlwisise

 

EtiquetteMekgwa e metle
please (asking for something)ke a kopa (ho kopa ntho e itseng)
please (offering something)ka kopo (ho fana ka ntho e itseng)
May I have _?Ka kopo na nka_?
thank youke a leboha
you’re welcomeke a leboha
yesE
notjhe
excuse mentshwarele
sorryTshwarelo
waitema

 

NumbersDipalo
onenngwe
twopedi
threetharo
fournne
fivehlano
sixtshelela
sevensupa
eightrobedi
ninerobong
tenleshome
elevenleshome le motso o mong
twelveleshome le metso e mmedi
thirteenleshome le metso e meraro
fourteenleshome le metso e mene
fifteenleshome le metso e mehlano
sixteenleshome le metso e tsheletseng
seventeenleshome le metso e supileng
eighteenleshome le metso e robedi
nineteenleshome le metso e robong
twentymashome a mabedi
thirtymashome a mararo
fiftymashome a mahlano
one hundredlekgolo le le leng
one thousandsekete se le seng
ten thousanddikete tse leshome
one hundred thousandsekete le lekgolo le le leng
one millionmilione o le mong

 

TimeNako
nowhona jwale
laterHa morao
beforepele
morninghoseng
afternoonmotshehare wa mantsiboya/thapama
eveningphirimana
nightbosiu
one o’clockhora ya pele hodima hlooho
two o’clockhora ya bobedi hodima hlooho
noonhara mpa ya motshehare
midnightbosiu ba kgitla
minute/sme/motsotso
hour/sdi/hora
day/sma/letsatsi
week/sdi/beke
month/sdi/kgwedi
year/sdi/selemo
todaykajeno
tomorrowHosane/hosasa
MondayMantaha
TuesdayLabobedi
WednesdayLaboraro
ThursdayLabone
FridayLabohlano
SaturdayMoqebelo
SundaySontaha
JanuaryPherekgong
FebruaryHlakola
MarchHlakubele
AprilMmesa
MayMotsheanong
JunePhupjane
JulyPhupu
AugustPhato
SeptemberLwetse
OctoberMphalane
NovemberPudungwane
DecemberTshitwe

 

ColorsMebala
blackntsho
whitetshweu
graythokwa
redkgubedu
blueputswa/bolou
yellowtshehla
greentala
orangelamunu
purpleperese
brownsootho

 

BodyMmele
headhlooho
eyesmahlo
Earsditsebe
nosenko
mouthmolomo
armletsoho
legleoto
handletsoho
feetmaoto
chestsefuba
skinletlalo
musclemosifa
bloodmadi

 

Questioning wordsMantswe a botsang
howjwang
whateng
whenneng
whyhobaneng
whomang
wherehokae
how manyba bakae

 

Pronouns and adjectivesMaemedi le makgethi
goodntle
badmpe
bigkgolo
smallnyenyane
fastkapele
slowbutle
lightbobebe
heavyboima
lightkganyang
darklefifi
loudlerata
quietkgutsitse

 

FeelingsMaikutlo
hot / cold / warmTjhesa / bata / futhumetse
painful / pleasantbohloko / monate
comfortableIketlileng / monate
I am happy / sadKe thabile / hloname
I am angryKe kwatile/kgenne
I am tiredKe kgathetse
I am embarrassedKe swabile
I agree / disagreeKe a dumela / ha ke dumele
I like / dislike thisKe rata sena / ha ke rate sena
I am worried / concernedKe tshwenyehile

 

MoneyTjhelete
How much is this?Ntho ena ke bokae?
What is the cost?Ditjeo ke bokae?
Where can I get money changed?Nka tjhentjha tjhelete hokae?
Do you accept credit card /Na le amohela karete ya krediti /
moneytjhelete
currencymatla a tjhelete ya naha
cashkontane
credit cardkarete ya krediti
bankBanka
bank accountakhaonte ya banka
automatic teller machine (ATM)motjhini wa tjhelete (ATM)
travellers checktjhelete ya tjheke ya bahahlaudi

 

TravelBohahlaudi
Please take me to_Ke kopa hore o ikise_
Where can I find _?Nka fumana _ hokae?
What is the address?Aterese ke mang?
Where can I rent a _?Nka hira _ hokae?
airport / airplaneboemafofane / sefofane
passportphasepote
stationseteishene
restaurantsdirestjhurante
guest housentlo ya baeti
hostelhostele
hotelhotele
bed & breakfastboroko le dijo tsa hoseng
barsdibara
charger – mobile / tablet / computertjhaja – selefounu / tablete / khomphutha
bike / train / bus / car / taxisethuthuthu / terene / bese / koloi / thekesi
ferry / yacht / boatsekepe / seketswana
gas (petrol)gase (petrole)
What is the room number?Nomoro ya kamore ke mang?
Which floor?Mokatong ofe?
When is the next _?E latelang e neng_?
How far is _?E hole hakae_?
NorthLeboya
SouthBorwa
EastBotjhabela
WestBophirimela

 

FoodDijo
watermetsi
BreakfastDijo tsa hoseng
LunchDijo tsa motsheare
DinnerDijo tsa mantsiboya
snackseneke
meat / chicken / beef / pork / lambnama / nama ya kgoho / nama ya kgomo / nama ya kolobe / nama ya nku
fishtlhapi
vegetablesmeroho
saladsalate
drink / wine / beerseno / veine / biri
beverageseno
tea / coffeetee / kofi
I am hungry / thirsty / satisfiedke lapile / ke nyorilwe / ke kgotsofetse
Table for one / two / three / family please.Ke kopa tafole bakeng sa motho a le mong / ba babedi / ba bararo / lelapa.
Please may I look at the menu?Na nka kopa ho sheba menyu?
I am vegetarian / vegan / I don’t eat meat.Ke ja meroho feela / vegan / ha ke je nama.
Kosher only / Halaal onlyKosher feela / Halaal feela
Cheers!Sala hantle! / Tsamaya hantle!

 

ShoppingMabenkeleng
When do you open / close?Le bula neng / le kwala neng?
I will take it thank youKe a leboha, ke tla e nka
I want it / I don’t want itKe a e batla / ha ke e batle
How much?Ke bokae?
toothbrushborashe ba meno
soapsesepa
shampooshampu
pain medicinemoriana wa mahlaba
towelthaole
batteriesdibeteri
pens / paperDipene / pampiri

 

No Comments

Post A Comment